მომსახურება

საერთაშორისო კერძო სამართალი

Posted on

სამართლის დარგი, რომელიც სწავლობს, თუ რომელი ქვეყნის სამართალი უნდა იქნეს გამოყენებული უცხო ელემენტით დატვირთული კეროძსამართლებრივი ურთიერთობის დროს. საერთაშორისო კერძო სამართალი არის შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის შემადგენელი ნაწილი და არ განეკუთვნება საერთაშორისო საჯარო სამართალს. „კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ – ასე ჰქვია კანონს, რომელიც  განსაზღვრავს, თუ რომელი სამართლებრივი წესრიგი გამოიყენება უცხო ქვეყნის სამართალთან დაკავშირებული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების არსებობისას, აგრეთვე საპროცესო […]

მომსახურება

მედიაცია

Posted on

საადვოკატო ბიურო ერთ-ერთი პირველია ქართულ სამართლებრივ სფეროში, რომელიც არ უშინდება სიაახლეებსა და ნოვატორულ იდეებს. ჩვენ ქართული სამართლის განვითრების მიზნით, ვდგამთ სარისკო ნაბიჯებს, რომლებიც მეტნაკლებად გამართლებულია. ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა სამართლებრივი მედიაციის განხორციელება, რადგან მიგვაჩნია, რომ მედიაცია ერთ-ერთი უდიდესი ნაბიჯია ცივილური სამყაროსკენ, რადგან მედიაცია სასამართლოსა და დამოუკიდებელი არბიტრის ჩარევის გარეშე დავის მოგვარების ეფექტური საშუალებაა. ეს არის პროცესი, სადაც ნეიტრალური და […]

მომსახურება

სასესხო და წილობრივი ინვესტიციები

Posted on

უმაღლესი ხარისხის იურიდიულ და წარმომადგენლობით მომსახურება: სასესხო და წილობრივი ინვესტირების პროექტებში ტრანზაქციების სტრუქტურირების, საინვესტიციო ობიექტების იურიდიული შესწავლისა და საინვესტიციო ხელშეკრულებების შედგენის გზით, რაც მოიცავს აუცილებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულებების სათანადო რეგისტრაციას შესაბამის უფლებამოსილ სამსახურში.

მომსახურება

საგადასახადო სამართალი

Posted on

საგადასახადო სამართლის კუთხით გაწეული მომსახურება მოიცავს: – ზოგად იურიდიულ და ფინანსურ კონსულტაციებს საგადასახადო სამართლის სფეროში; – კლიენტის სახელით საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობას; – საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმეზე საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებული ბრძანებების ან გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოში; – საგადასახადო მოთხოვნებთან (გადასახადის ან/და საურავის დარიცხვა, ჯარიმის დაკისრება) დაკავშირებულ დავებზე წარმომადგენლობა და გადასახადის გადამხდელის კანონიერი ინტერესების […]

მომსახურება

სამეწარმეო სამართალი და ბიზნეს გარიგებები

Posted on

გთავაზობთ: სამეწარმეო სუბიექტების (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, -სააქციო საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, – კომანდიტური საზოგადოების, – კოოპერატივის, ინდივიდუალური მეწარმის, – სამეწარმეო ამხანაგობის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების) პირველად რეგისტრაციას, -რეგისტრაციაში ცვლილებებს, – რეორგანიზაციის პროცესის წარმოებას (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა), – ფილიალების, მათ შორის უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალების დარეგისტრირებას, –  საწარმოს რედომიცილება . თავის კლიენტებს ასევე ეხმარება კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის […]

მომსახურება

სააღსრულებო სამართალი

Posted on

გთავაზობთ სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში იურიდიული მომსახურების გაწევას, წარმომადგენლობას სააღსრულებო ბიუროს შესაბამის სამსახურში, აღსრულების მიზნით დანიშნულ აუქციონებში წარმომადგენლობას, სააღსრულებო წარმოების პროცესში მხარის წარმომადგენლობას აღსრულების გადადების, შეწყვეტის ან შეჩერების საკითხებთან დაკავშირებით. ცნობისთვის, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, აღსრულებას ექვემდებარება ა) სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, განჩინება და […]

მომსახურება

უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

Posted on

გთავაზობთ უძრავი ქონების გასხვისება/ შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე:   – იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას;   – უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას;   – გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას;   – ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას;   – იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმებას;   – პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების წარმოდგენას;   –  […]

მომსახურება

შრომის სამართალი

Posted on

შრომითი სამართალი არის კერძო სამართლის სპეციალური დარგი, რომლის რეგულირების საგანია დამსაქმებლისა და დასაქმებულს შორის არსებული ურთიერთობები. ეს ურთიერთობები წარმოიშობა, დამსაქმებლის მხრიდან სამუშაოს შესრულებასა და დამსაქმებლის მიერ სამუშაოს ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო შეთანხმებებით, სამოქალაქო კოდექსით, შრომითი კოდექსით და სხვა ნორმატიული აქტებით. შრომითი კოდექსი მოქმედებს, თუ კონკრეტული ურთიერთობა არ რეგულირდება სხვა სპეციალური კანონით […]