მომსახურება

სისხლის სამართალი

Posted on

გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის ნებისმიერ სფეროში. კომპანია კლიენტებს ემსახურება საერთო სპეციალიზაციის, უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე ადვოკატების მეშვეობით, რაც განაპირობებს კლიენტისთვის ნებისმიერი კატეგორიის სისხლის სამართლის დანაშაულზე კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გაწევას. ნებისმიერი ბრალდებული უფლებამოსილია, ჰყავდეს ადვოკატი სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასა და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაშიც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას: – საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება; – ადვოკატის […]

მომსახურება

ადმინისტრაციული სამართალი

Posted on

ადმინისტრაციული სამართალი   გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო/იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ადმინისტრაციული სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე. კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით, ჩვენი გუნდი აწარმოებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან წარმომადგენლობას და დაინტერესებული პირის კანონით დადგენილი უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოში შესაბამისი განცხადებების შეტანას ან/და ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგებას; მარტივი, ფორმალური და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას დაინტერესებული პირის წარმომადგენლობას შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში; ადმინისტრაციული […]

მომსახურება

სამოქალაქო სამართალი

Posted on

სამოქალაქო სამართალი ეს არის სამართლის დარგი, რომელიც პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს აწესრიგებს.  ადვოკატი ლაშა შუკაკიძე გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის დარგში გაერთიანებულ ყველა სფეროში.          სახელშეკრულებო სამართალი   ადვოკატი ლაშა შუკაკიძე გთავაზობთ უძრავ და მოძრავ ნივთებთან, ასევე უფლებებსა და მოთხოვნებთან დაკავშირებული ყველა სახის ხელშეკრულების მომზადებას; კერძოდ, […]